731-437-820 (032) 215 63 25
ODWODNIENIA LINIOWE PRODUCENT ODWODNIEŃ LINIOWYCH Odwodnienie liniowe Odwodnienia liniowe betonowe

Odwodnienia liniowe z tworzyw sztucznych Odwodnienie liniowe odwodnienia polimerobetonowe

Producent odwodnień liniowych.

ODWODNIENIA LINIOWE
odwodnienia betonowe odwodnienia polimerobetonowe Odwodnienia liniowe z tworzyw sztucznych odwodnienia polimerobetonowe Odwodnienie liniowe

Odwodnienia liniowe

 

Odwodnienia liniowe znajdują dzisiaj szerokie zastosowanie w budownictwie zarówno indywidualnym jak i też przemysłowym i użyteczności publicznej. Z racji tego iż w naszej szerokości geograficznej występuje frapujący problem i kwestia skutecznego osuszania i odprowadzania wody opadowej z terenów oddanych eksploatacji aglomeracji miejskiej i podmiejskiej, niewątpliwie na uwagę zasługuje stosowanie odwodnień liniowych w w/w miejscach. Odwodnienia liniowe są obecnie skutecznie stosowane w celu ciągłego oraz systematycznego i bezobsługowego automatycznego odciągania sporych ilości gromadzącej się wody podczas silnych opadów atmosferycznych. Jak wiadomo powszechnie, woda stanowić może duże zagrożenie dla ciągłości funkcjonowania infrastruktury oddanej do użytku publicznego oraz może również powodować bliżej nieokreślone czasowo wyłączenia z eksploatowania różnego rodzaju konstrukcji i obiektów związanych zarówno z ruchem pieszym jak i kołowym. Różnego rodzaju zalania czy podtopienia mogą prowadzić do wyłączania z ruchu wybranych pasów jezdni, nisz i niecek w strukturze drogowej oraz także punktów o obniżonej powierzchni w stosunku do terenów wyżej położonych jak na przykład podjazdy pod wiaduktami czy tunele biegnące poniżej poziomu ziemi. Odwodnienia liniowe mają na celu zapobiec tego typu sytuacjom oraz możliwie jak najbardziej pomóc w zagwarantowaniu ciągłości eksploatacyjnej wyżej wymienionych komponentów architektury i infrastruktury miejskiej. Systematyczne podtapianie, podmakanie oraz podsiąkanie gleby w miejscach narażonych na tego typu wypadki, istnieje groźna istotnego zagrożenia iż niektóre elementy struktury ulegną powolnej lub szybkiej erozji co doprowadzić może do wystąpienia różnego rodzaju szkód drogowych i budowlanych niosących za sobą spore koszty późniejszych napraw i przywrócenia stanu użyteczności w późniejszym okresie. Z uwagi na fakt, iż obecnie każda inwestycja budowlana - czy obiektowa czy związana z infrastrukturą komunikacyjną i drogową wymaga dogłębnych analiz wstępnych, badań oraz planowania - już na początku jej realizacji sprawdza się usytuowanie geologiczne miejsc i punktów w których należałoby zastosować odwodnienia liniowe celem uniknięcia zalań i podtopień już na etapie pierwszych prac budowlanych. Większość prac budowlanych realizowanych w dzisiejszych czasach musi przebiegać sprawnie i zgodnie z ustalonym budżetem oraz harmonogramem prac. Aby harmonogram ten nie był zaburzonych poprzez losowe zdarzenia związane z oddziaływaniem czynników atmosferycznych, należy wcześniej zadbać o skuteczne zabezpieczenie terenu poprzez uzbrojenie otoczenia przez odwodnienia liniowe. Odrenowanie punktów prac budowlanych poprzez stosowanie takiego typu zabezpieczeń jakimi są betonowe korytka odwadniające może zagwarantować, iż punkty te będą skutecznie chronione przed wodą z opadów atmosferycznych. Nagłe oberwania chmur w miejscach gdzie ów zdarzenia występują systematycznie mogą doprowadzić do katastrof budowlanych poprzez osunięcia gleby, ziemi oraz skał w formacjach podkopanych wcześniej i osłabionych prowadzonymi na tym terytorium pracami wykopaliskowo - budowlanymi. Obiekty publicznego
dostępu zarówno o przeznaczeniu dla ruchu samochodowego czy trotuary przeznaczone i oddane do użytku osobom poruszającym się pieszo, objęte są przez inwestora wymogiem skutecznego zagwarantowania ich dostępności funkcjonalnej z możliwie najkrótszymi interwałami czasowymi wyłączenia. W przetłoczonych dziś miastach o wzmożonym ruchu pojazdów ryzyko wystąpienia blokad komunikacyjnych związanych z zalanie przez wody deszczowe może w finale prowadzić i grozić nie tylko paraliżem komunikacyjnym wybranych arterii ulicznych miast, lecz również skutkować
niebezpieczeństwem niemożliwości dojazdu służb ratunkowych (straż pożarna czy karetki pogotowia ratunkowego) do osób oraz obiektów i placówek wymagających takiej interwencji. Same obiekty i placówki w zależności od panujących na danym terenie ukształtowań terenu, często wymagają indywidualnego odrenowania oraz uzbrojenia w odwodnienia liniowe celem ich należytej ochrony. W zależności od warunków geologicznych i średnią sezonową, roczną lub miesięczną wielkości opadów występujących na danym obszarze, należy zadbać o to aby stosowane odwodnienia liniowe posiadały odpowiednią przepustowość. Sposób ich instalowania, rozplanowania oraz zadbanie o to aby odwodnienia liniowe układane były wzdłuż możliwie jak największego spadku terenu wpływają na stopień ich drożności, prędkości odprowadzania wód a tym samym globalnie wpływają na wydajność całego systemu odwodnień liniowych zainstalowanych celem ochrony danego obiektu. Ochrona ta praktycznie musi być zagwarantowana na terenie naszego kraju praktycznie przez cały rok. W każdej porze roku odwodnienia liniowe powinny więc być drożne i gotowe do spełniania swojej funkcji w należyty sposób. Wiosną ich drożność musi być podyktowana zagrożeniem które niesie ze sobą woda powstająca w wyniku roztopów zalegające w mieście śniegu. W tym okresie jest to główny sprawdzian wydajności całego systemu. Podczas lata jak wiemy zwykle zagrożenie nieco maleje, jednak z doświadczenia można zauważyć iż w Polsce występują dwa newralgiczne miesiące w
których rok rocznie odnotowuje się występowanie gwałtownych i długookresowych opadów które często prowadzą do powodzi na terenach zalewowych i narażonych na podtopienia. Utrzymywanie terenu w możliwie dosuszonym stanie, poprzez stosowanie systemu jakim są odwodnienia liniowe może również w znacznym stopniu wpłynąć na uniknięcie ryzyka rozmrożeń instalacji położonych poniżej poziomu ziemi, podczas zimy. Dziś praktycznie każdy obiekt wyposażony jest w system rur i przewodów dostarczających i zasilających go w poszczególne media. Woda dostająca się do poziomów ich instalacji stanowi dla nich również niebywałe zagrożenie, zwłaszcza gdy położone są one na poziomie zamarzania gleby w sezonie zimowym. Dlatego też więc w głównej mierze liniowe odwodnienia stosuje się celem odprowadzania wód z terenów utwardzonych, a system odwodnień liniowych instaluje się po obrysie danej inwestycji. I tak na przykład rozległą i gęstą sieć odwodnień liniowych instaluje się w przypadku wielko powierzchniowych parkingów przed hiper i supermarketami oraz rozbudowanymi galeriami handlowymi, które coraz częściej i prężniej zaczynają występować i pojawiać się w krajobrazie naszych miast. Zapotrzebowania na skuteczne odizolowanie parkingów zwykle wykładanych kostką brukową są obecnie relatywnie duże. Na obszarze rozwijających się w szybkim tempie aglomeracji miejskich ubywa coraz szybciej terenów nieutwardzonych. Praktycznie każda wolna działka na terenie miasta jest dziś adoptowana pod danego typu obiekt użyteczności publicznej - czy pod stację benzynową czy też pod nowy obiekt usługowo - handlowy. Utwardzanie terenów w tak szybkim tempie i stopniu sprawia, iż całość opadu wody deszczowej na danym terenie, pozbawiona jest naturalnych dróg odejścia - czyli wsiąkania w głąb nieużytku. Obecne miasta to praktycznie jedna wielka tafla betonu która musi przyjąc na siebie w pełni całość wody, która spadła na danym obszarze w krótkiej przerwie czasu. Odwodnienia liniowe w miastach pełnią więc dziś niebywale ważną rolę, która w raz z całym systemem kanalizacyjnym miejskiej infrastruktury stara się zapewnić bezpieczeństwo zarówno dla firm oraz różnego rodzaju instytucji działających w danej metropolii jak i też dla wszystkich jej mieszkańców. Duże miasta związane na co dzień z kulturą czy sportem, w ramach różnego typu dofinansowań z Unii Europejskiej rozbudowują od kilku lat różnego typu obiekty sportowe mieszczące się w ich granicach. Wszelkiego rodzaju stadiony sportowe czy boiska na terenach otwartych w dużym stopniu narażone są na zalewanie przez wody opadowe. Obiekty sportowe wymagają wyjątkowej troski gdyż taka inwestycja nie tylko pochłania milionowe środki finansowe, lecz również kontrolowana jest przez unijnego inwestora, zatem odwodnienia liniowe mają tutaj
niebywale odpowiedzialną funkcję. Przygotowywane i budowane od czasu Euro 2012 obiekty sportowe przeznaczone również dla młodzieży (Program Orlików) spowodowały wzmożenie się i zwiększenie popytu na korytka odwadniające - odwodnienia liniowe w ostatnim okresie czasu. Przemyślane planowanie, architektoniczna dojrzałość i odpowiedzialne przewidywanie, wymagają od inwestorów stosowania możliwie jak najskuteczniejszych metod należycie chroniących obiekt przed wodami opadowymi. W zależności od specyfikacji i charakterystyki danej struktury budowlanej, oraz od estymowanego natężenia ruchu (co do ilości jednostek uczęszczających jak i w stosunku do ich masy całkowitej), należy dobrać odwodnienia liniowe, które w zależności od swojej specyfikacji oraz klasie i przeznaczeniu, podołają swojej funkcji w nawiązaniu do wymaganej przepustowości oraz klasy dopuszczalnego stałego obciążania. Jak wiadomo różne obiekty charakteryzują się odmienną specyfiką występującego tam ruchu. Na innego typu pojazdy i ich obciążenia narażone będą odwodnienia liniowe przed marketami i centrami handlowymi w których zwykle odbywa się osobowy ruch samochodów mieszkańców, a na innego rodzaju obciążenia będą wszelkiego typu już dojazdy do nich związane z logistyką i zaopatrzeniem ich przez pojazdy ciężarowe o większej masie całkowitej. Dlatego też na etapie rozpoczęcia prac inwestycyjnych należy zapoznać się z dostępnością klas obciążeniowych w jakich występują według Polskiej Normy odwodnienia liniowe
na naszym rynku, oraz z odpowiednim marginesem zastosować je w wybranych punkach infrastruktury które mają one na celu chronić w późniejszych czasach. Odwodnienia liniowe produkowane są w rożnych klasach obciążeń co ma bezpośredni wpływ na ich wytrzymałość a co za tym idzie na okres żywotności i czas bezpiecznej i skutecznej eksploatacji. Dużą popularnością cieszą się również odwodnienia liniowe o najniższych klasach obciążenia, przeznaczone głównie dla odbiorcy indywidualnego w typowym miejskim i pozamiejskim budownictwie mieszkaniowym. Betonowe odwodnienia liniowe tego typu stosuje się celem odizolowania obrysów danej posesji od napływu wody bezpośrednio z jedni będącej w jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz już na jej terenie, celem dodatkowego odizolowania już samego obiektu na danej działce, jeśli występują taka konieczność zależna od samego ukształtowania terenu, położenia bram garażowym i wejść do budynków, którymi to woda mogłaby się dostać bezpośredni do wnętrza budynku. Dodatkowo odwodnienia liniowe współpracują z wszelkiego typu małymi lub większymi kratkami ściekowymi, betonowymi studzienkami retencyjnymi oraz systemem drenaży i odprowadzania całości wód opadowych z danej posesji (w tym i wody deszczowej z rynien) do gminnego systemu kanalizacji jeśli taki w danym adresie istnieje. TEŻ

Odwodnienia liniowe produkcja

 
 
 
 
Odwodnienie liniowe

Odwodnienia liniowe

betonowe

odwodnienia plastikowe

Stosowanie odwodnień liniowych pozwala na kontrolowane zbieranie wody z powierzchni ziemi utwardzonych różnymi materiałami trwałymi (beton, kostka brukowa itp.). Różne klasy obciążeń pozwalają na stosowanie odwodnień w rozmaitych miejscach w strefie ruchu pieszego i rowerowego, na obszarach zielonych, przy wjazdach do parkingów w strefach przemysłowych. Klasy obciążeń informują nas o możliwości zastosowania danego rusztu, kratki i pokrywy w określonych miejscach. Klasa A15 to ciężar dopuszczalny 15,0 KN, B125 to 12,5 KN, C 250 to 25,0 KN. W oparciu o normy PN-EN 1433 zastosowanie klas obciążeń wygląda następująco: A15 – drogi dla pieszych, ścieżki rowerowe, wjazdy do garaży, podjazdy przydomowe. B125 – drogi dla samochodów osobowych, parkingi, strefy ruchu pieszego. C250 - parkingi, pobocza, ulice, place przeładunkowe. D400 - drogi, parkingi dla wszystkich pojazdów, place rozładunkowe dla hurtowni np. budowlanych.

 
zobacz ofertę

Odwodnienia liniowe

z tworzyw sztucznych

odwodnienia polimerobetonowe
Jesteśmy również producentem odwodnienia liniowego z tworzywa sztucznego. ze względu na swoje zalety, m.in. mała gęstość, odporność na korozję oraz niezbyt wysokie koszty wykonania znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu . Materiał z którego są wykonane sprawia że są estetyczne i lekkie, co ułatwia montaż i transport. charakteryzuje się dużą odpornością na różnego rodzaju agresywne substancje chemiczne zawarte w ściekach np. szpitali, pralni, zakładów chemicznych. Kanały odwadniające wykonane z tworzyw stosuje się wszędzie tam gdzie są wymagane podwyższone wymogi sanitarne. Najczęściej stosowane na zewnątrz budynków m.in. wzdłuż krawędzi, na parkingach, ogrodach czy tarasach. Posiadają dużą odporność na działanie czynników atmosferycznych i chemiczną na działanie kwasów, zasad i soli oraz rozpuszczalników organicznych.
 

 

 

 

zobacz ofertę
odwodnienia betonowe
PRODUCENT ODWODNIEŃ LINIOWYCH

Odwodnienia liniowe

polimerobetonowe

odwodnienia betonowe

Kanały polimerobetonowe wyprodukowane są z ulepszonej mieszanki poliestrowej, żywicy i kruszywa kwarcowego. Polimerobeton jest nowoczesnym produktem wysoce mechanicznie i chemicznie odpornym. Ze względu na swoje właściwości polimerobeton jest o wiele bardziej odporny od betonu tradycyjnego.

 

 
zobacz ofertę

Pozostałe

produkty

ODWODNIENIA LINIOWE
Firma Markpol na polskim rynku budowlanym działa od 1989 roku. W początkowej fazie działalności gama produktowa obejmowała kostkę brukową oraz galanteriębetonową taką jak ażury, obrzeża, płytki betonowe, gazony, palisady oraz cieki wodne. Obecnie specjalnością firmy Marpol są systemy odwodnień liniowych wykonywane z betonu, polimerobetonu oraz tworzyw sztucznych. Klasy odwodnień betonowych prezentują się w zakresie od A15 do F900, znów klasy odwodnień z tworzyw sztucznych zawarte są w przedziale A15 do C250. Wszystkie materiały używane w produkcji systemów odwodnień liniowych są zgodne z normą europejską PN-EN 1433:2005. Odwodnienia liniowe zapewniają szybkie i skuteczne odprowadzenie wody i substancji płynnych z różnych powierzchni użytkowych. Kanały odwadniające firmy Markpol znajdują zastosowanie w wielu inwestycjach zarówno przeznaczonych dla klientów indywidualnych o mniejszym natężeniu obciążeń jak i klientów biznesowych posiadających zakłady produkcyjne, stacje benzynowe, wielkopowierzchniowe parkingi, place budowlane i inne obiekty infrastruktury budowlanej nastawionej na dużą częstotliwość użytkowania. Stale zwiększające się potrzeby rynku zainicjowały proces produkcji odwodnień wykonywanych z polimerobetonu. Tym samym Markpol w swojej ofercie posiada najwyższe jakościowo systemy odwodnień liniowych, przeznaczonych do stosowania w miejscach narażonych na niebezpieczne substancje chemiczne, skrajne warunki atmosferyczne.

 

zobacz ofertę
Odwodnienia liniowe betonowe
ODWODNIENIA LINIOWE

Formulrz kontaktowy


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Małgorzatę Klempka prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „MARKPOL” Małgorzata Klempka, REGON 271692746 (dalej: P.P.H.U. „MARKPOL”) w celu realizacji składanych zamówień, zleceń i zawierania umów przez P.P.H.U. „MARKPOL”. Mam świadomość, iż moja zgoda jest dobrowolna i posiadam prawo do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Wiem, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych osobowych prowadzonego przez P.P.H.U. „MARKPOL”

* Informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małgorzata Klempka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. „MARKPOL” Małgorzata Klempka z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (43-502), ul. Legionów 240, tel. +48 32 215 63 25, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, czytaj więcej ...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Małgorzatę Klempka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „MARKPOL” Małgorzata Klempka, REGON 271692746 (dalej: P.P.H.U. „MARKPOL”) w celach marketingowych, w tym otrzymywania informacji handlowych od P.P.H.U. „MARKPOL”. Mam świadomość, iż moja zgoda jest dobrowolna i posiadam prawo do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Wiem, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych osobowych prowadzonego przez P.P.H.U. „MARKPOL”.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Legionów 240


Tel./fax: (+48 32) 215 63 25
Tel. kom. +48 605 646 817

E-mail: biuro@liniowe-odwodnienia.pl

odwodnienia betonowe